Posted in Spark

Một số kinh nghiệm làm spark streaming

 • Xóa checkpoints khi run lại job , bởi nếu không sẽ thường bị lỗi KafkaError , nếu trong job đó có Accumulator thì sẽ bị lỗi cast từ Interger sang Long
 • Cố gắng ít stages nhất có thể . Nếu map 1 lần kafka mà k persist hay cache lại sẽ load lại đúng offset đó trong kafka . Sẽ lâu
 • Lưu lại checkpoints nếu job sparkstreaming chết …. initRdd
 • Updating
 • TreeSet…mất bản ghi …
 • Thiết kế key value sao cho ít stages nhất ….
 • ByteArray for key
 • put accumulator to mapPartitions or UPdateStateBykey . Set accumulator về 0 nếu k , giá trị sẽ bị cache lại
 • Check WebUI
 • In ra Accumulator
 • Queue streaming –> tăng batch duration
Advertisements